Jednej.cz - Petice: ZA OBNOVU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE

Podpisy:
518 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Parlamentu ČR
Podporuje: Občané České republiky


Text petice:

 

PETICE

 „ZA OBNOVU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE“

dle  čl. 18 Listiny základních práv a svobod a  zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, občané České republiky, odmítáme nadále pasivně přihlížet, jak v naší zemi vyrůstá nová totalita, nastolovaná stranicko-lobbisticko-kmotrovskými strukturami, které se zformovaly v průběhu uplynulých 20 let na všech úrovních státních a veřejných orgánů a institucí.

Jsme krajně znepokojeni porušováním Ústavy České republiky, které spatřujeme v koncentraci moci v rukách těchto struktur a upřednostňování jejich partikulárních zájmů před zájmy nás, občanů.  

Jsme svědky devastace politiky, která je zřejmá z neschopnosti politických reprezentací navrhnout a dohodnout klíčové reformy v ekonomice a v celé šíři veřejného sektoru, z jejich neochoty vyloučit z veřejného života osoby, které zjevně selhaly  ve správě věcí veřejných. Jsme svědky postupující devastace státní i veřejné správy, rozvratu veřejných financí,  ekonomického propadu, obtížné vymahatelnosti práva v naší zemi a prohlubující se občanské nerovnosti.

S vědomím našich práv, daných Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, předkládáme následující požadavky, jejichž splnění je nutné k obnovení funkční demokracie v České republice.

Žádáme zakotvit v Ústavě České republiky v termínu do následujících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

1)      časové omezení výkonu mandátu poslance, senátora, zastupitele v krajích a obcích nad 50 tisíc obyvatel maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období;

2)      zamezení slučování veřejných funkcí v jedné osobě, včetně funkcí v představenstvech a dozorčích radách státních a polostátních podniků, ve zdravotních pojišťovnách a dalších státních a veřejných institucích. Tzn., že občan České republiky má právo vykonávat pouze jednu veřejnou funkci;

3)      důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné - člen vlády nesmí vykonávat mandát poslance, senátora, zastupitele v kraji či obci nad 50 tis obyvatel;

4)      omezení imunity zastupitelů na úrovni Parlamentu ČR výhradně na dobu výkonu jejich mandátu a skutečností s výkonem tohoto mandátu spojené;

5)      zakotvení povinnosti státního či veřejného orgánu projednat obsah petice podané v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a o výsledku projednání písemně informovat předkladatele petice.

Dále žádáme:

6)      zakotvit zákonnou povinnost majetkového přiznání pro všechny veřejně činné osoby a osoby jim blízké, včetně úředníků na všech řídících pozicích s jasným stanovením lhůt pro plnění této povinnosti. Nepřiznaný majetek propadne automaticky státu.

7)      přijetí Služebního zákona a jeho zavedení do praxe. Obsah zákona musí jasně stanovit  kvalifikačně-profesní požadavky, povinnosti a odpovědnosti, včetně odpovědnosti hmotné  a zakázat úředníkům výkon jakékoliv politické funkce na úrovni státu či samosprávy.

8)      prodloužení promlčecích lhůt pro trestné činy v privatizaci národního majetku, a to neprodleně.

9)      vyloučení jakýchkoliv restitučních nároků jdoucích před 25. únor 1948.

10)   zajištění absolutní svobody informací při nakládání s veřejnými prostředky pod sankcí neplatnosti smluv, a to včetně souhlasu příjemce dotace z jakýchkoliv veřejných prostředků a souhlasu jeho případných  subdodavatelů  se  zveřejněním jejich úplného účetnictví.

 

Tyto požadavky pokládáme za náš občanský program obnovy demokracie v zemi.

Žádáme, aby byla v nejkratším termínu  svolána společná schůze obou komor Parlamentu ČR, na které budou naše požadavky projednány a bylo  nařízeno vládě České republiky neprodleně přistoupit k jejich naplňování v nejkratších zákonných lhůtách.

Jestliže politické orgány odmítnou náš občanský program za obnovu demokracie, pak prohlašujeme, že využijeme všech zákonných možností k jeho prosazeni, včetně všech legálních forem občanské neposlušnosti.

 

..

 

Čtěte také otevřený dopis občanům ČR (viz dokumenty) - přemýšlejte - jednejte!

 

 


------
Otevřený dopis k petici

Kontakt na autora petice:

Emailová adresa : Demos2013@email.cz
Kontaktní adresa k listinné podobě petice:
Dr. Uldrichová,
Ciolkovského 861, b. 61
16100 Praha 6.

Datum: 11.02.2013 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Demos2013

01:52 08.03.2013

Přímé volby by byly dobrou cestou, ale naši námi ve skutečnosti sporně vybraní zástupci se k tomuto návrhu jistě nepřikloní :-) Nejdřív je potřeba rozbít ty jejich informační kartely, navíc i v období přípravy změn musí někdo vládnout :-) Za šíření petice jménem všech děkuji; stáhnout jí lze jako "petici bez podpisů" ve formátu pdf. , příp. mohu poslat prostřednictvím demos2013@email.cz

jenda1939

14:16 05.03.2013

Pokusím se nějak stáhnout text petice a "trochu" přispět k jejímu šíření. Pokusili jste se o to podle soupisu a adresáře médií, které máte u manuálu pro demonstrace ?

ro.kudělka

18:18 03.03.2013

Napište svému poslanci, senátorovi. Svého příštího zástupce ve sněmovně chci volit v přímých volbách, chci, aby Senát byl rovnoprávný s Poslaneckou sněmovnou. Dámy a pánové v politice, změňte Ústavu a zaveďte prezidentský systém, ať je jednou provždy konec s koaličním handrkováním a politickými přeběhlíky. Jako Ústavu doporučuji návrh pana Pavla Kohouta, http://www.novaustava.cz/

demos2013

19:32 27.02.2013

Dobrý den všem. Máte-li zájem se připojit k těm, kteří se chtějí zapojit do sběru podpisů, pak "petice bez podpisů", tj. petiční arch je již funkční. Děkuji. dr. Uldrichová

Demos2013

20:52 16.02.2013

Přátelé, bohužel stále nejde tuto petici stáhnout v listinné podobě s petičními archy. Pokud chcete petici podpořit podpisy, pak se mi ozvěte na Demos2013@email.cz a text Vám přepošlu. Má to smysl!. V.U.