Jednej.cz - Petice: Pro založení strany OPS-MK

Podpisy:
3 ze 5000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno:
Podporuje: isp-spol, Sou-Druh, OPS-ZObčan


Text petice:

Občanská Politická Strana - Mladých Komunistů
Ta to petice je založena s informativních důvodů pro založení výše jmenované pol. strany. 
popis procesu založení:
Kdo může založit politickou stranu nebo hnutí

Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři občané starší 18 let (přípravný výbor). 
Na rozdíl od procesu zakládání občanského sdružení musí přípravný výbor tvořit výhradně občané České republiky
Členy stran a hnutí se mohou stát opět pouze státní občané České republiky starší 18 let. 
Stranu či hnutí nemůže zakládat (ani do nich vstupovat) někdo, kdo již je členem jiné politické strany nebo hnutí.

Poznámka: Mezi politickým hnutím a stranou není z právního hlediska žádný rozdíl.

Jak stranu či hnutí zaregistrovat

Písemný návrh na registraci strany a hnutí se podává poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, U Obecního domu č. 3, 112 20 Praha 1. Na stejné adrese se podává návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí.

Co musí žádost o registraci obsahovat
 • Písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, rodných čísel či datumů narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru
 • Petici alespoň jednoho tisíce občanů, kteří požadují, aby strana nebo hnutí vznikly. Každý uvede své jméno a příjmení, rodné číslo (rozdíl oproti petici dle petičního zákona!), bydliště a podpis.
 • Stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních. 
  Stanovy musí obsahovat:
  • Název a zkratku strany nebo hnutí.
  • Adresu sídla (sídlo musí být v ČR).
  • Programové cíle (vysvětlení).
  • Přehled práv a povinností členů.
  • Ustanovení o vnitřní organizační struktuře strany či hnutí.
  • Přehled orgánů strany.
  • Přehled o tom, zda a v jakém rozsahu mohou jednotlivé orgány činit právní úkony jménem strany a hnutí a v jakém rozsahu toto mohou dělat jiní členové či pracovníci.
  • Zásady hospodaření strany.
  • Způsob stanovení členských příspěvků, pokud chcete, aby se v zakládané straně příspěvky platily. (Výška členských příspěvků nesmí přesáhnout 50 000 Kč za rok na jednoho člena.)
  • Popis, jak bude naloženo s majetkem strany, pokud bude strana či hnutí zrušeno a pokud tento majetek nepřipadne státu.

  Poznámka: Jednotný formulář pro podání návrhu na registraci strany nebo hnutí neexistuje.

  Možnosti odmítnutí registrace strany či hnutíMinisterstvo může zamítnout registraci strany či hnutí, pokud hrozí, že jejich činnost bude porušovat ústavu či vykazovat výrazné nedemokratické prvky. To je podrobně specifikováno v zákoně - § 4-5
  Oproti období před listopadem 1989 musí strany vyhovět také následujícím podmínkám:
 • Strany a hnutí jsou odděleny od státu a nesmějí vykonávat funkce státních orgánů. Strany navíc nesmí ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.
 • Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky (registrace nesmí obsahovat plány na vznik milicí).
 • Strany a hnutí musí být organizovány zásadně na územním principu, nesmějí být zakládány na pracovišti (žádné stranické buňky na pracovišti).
 • Další podmínky pro úspěšnou registraci

  Název a zkratka strany se nesmí výrazně podobat názvu či zkratce již existující strany či hnutí (přípustná „výraznost“ podoby názvu je asi vždy diskutabilní).
  Sídlo strany musí být na území ČR.

  Poplatky

  Za podání návrhu na registraci strany nebo hnutí se žádný poplatek neplatí. Stejně tak se neplatí poplatek za návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí.

  LhůtyLhůty pro vyřízení
  • Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra dojde návrh na registraci obsahující všechny uvedené náležitosti. Pokud ministerstvo nezahájilo řízení o registraci kvůli domnělým nedostatkům žádosti - o tom, zda je žádost úplná, rozhoduje soud - řízení o registraci začne v den, kdy krajský soud rozhodne, že návrh na registraci nemá nedostatky, a jeho rozhodnutí nabyde právní moci.
  • Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci.
  • Řízení o registraci není zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.
  • Ministerstvo provede registraci do 15 dnů od zahájení řízení; den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru strany. Zároveň Ministerstvo vnitra přidělí straně či hnutí identifikační číslo.
  • Registrace se provádí zápisem strany nebo hnutí do rejstříku stran a hnutí.

  Lhůty při zamítnutí registrace
  • Pokud má být podle zákona registrace zamítnuta, ministerstvo musí rozhodnout o zamítnutí do 15 dnů ode dne zahájení řízení; rozhodnutí o zamítnutí registrace se doručuje zmocněnci přípravného výboru.
  • Není-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, strana nebo hnutí vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.
  • Na rozhodnutí o registraci se nevztahuje ustanovení správního řádu o náležitostech rozhodnutí, jestliže se návrhu na registraci vyhoví
  Pro zřejmou obtížnost žádáme každého kterému není jedno kam naše země směruje  aby Nás jakýmkoliv způsobem podpořil /třeba jen podpisem petice/ 
  Děkujeme /Sou-Druh, isp-spol, OPS-ZObčan/
  Datum: 10.03.2013 | Kategorie: Politika – Levicově orientovaná | Kraj: Zlínský | Nahlásit petici

  Podepsat tuto petici

  Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
  předána žádné třetí straně.

  Komentáře

   

  query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired