Jednej.cz - Petice: Sběr podpisů pro vypsání celonárodního referenda o vystoupení České republiky z

Podpisy:
14 ze 250

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vláda ČR, Parlament ČR
Podporuje: OK strana


Text petice:

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227

 

Petiční místa

 

Petice vystoupení z EU ke stažení

 

Podpisový arch EU ke stažení

 

Staňte se naším fanouškem na FACEBOOKU. Děkujeme

 

Leták – petice

 

www.okstrana.cz/peticeeu

 

Sběr podpisů pro vypsání celonárodního referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a poslance Parlamentu ČR, aby na základně našich podpisů vypsali celonárodní referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Svými podpisy sdělujeme svoji vůli vládě ČR a poslancům Parlamentu ČR: Vypište celonárodní referendum o setrvání České republiky v Evropské unii.

 

Odůvodnění:

 

Sliby občanům České republiky před vstupem do EU byly porušeny. Místo rozvoje naší republiky došlo téměř ve všech oblastech ke zhoršení. Došlo k růstu nezaměstnanosti, zadlužení, daňové zátěži, kriminality, snížení životní úrovně našich občanů, k likvidaci střední třídy, živnostenského stavu a zemědělců, kteří byli schopni ještě v nedávné době zajistit potravinovou soběstačnost ČR. EU je ovládána finanční lobby, mezinárodními obchodními řetězci, které záměrně likvidují malé regionální podnikatele.

\r

\\r

\r

EU porušuje stále více právo národů na sebeurčení a jejich suverenitu. EU přestala plnit svojí původní roli a zcela nesmyslně začala vytvářet zahraniční politiku, jako kdyby byla federací. To, že neseme na svých bedrech ekonomické sankce proti Rusku a probíhající válku na Ukrajině, je neslučitelné ze zájmy naší republiky.

\r

\\r

\r

Chceme opět svobodnou Českou republiku, nechceme být kolonií ani Bruselu, ani jiných velmocí. Nechceme být zatahováni do zahraničně-politických konfliktů, které se nás netýkají a které ohrožují životní úroveň občanů a mír v Evropě. Zásadním porušení naší suverenity bylo přijetí bruselských kvót pro uprchlíky, které povedou ke zvýšení nezaměstnanosti, zhoršení bezpečnosti a dalšímu zadlužování naší republiky.

\r

\\r

\r

Pojďme tomu zabránit, snad je ještě čas.

\r

\\r

\r

Když vystoupíme z EU

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • Vyhneme se vyjednávání o transatlantické smlouvě mezi EU a USA (TTIP) a EU a Kanadou (CETA).
 • \r\\r\r
 • Vyhneme se platbám do EU, které musí ČR platit. Z těchto miliardových obnosů dostáváme zpět pouze jejich část. O našich financích si chceme rozhodovat sami.
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Dotace z EU naopak poškodily konkurenční prostředí v ČR.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • ČR by ušetřila své každoroční platby do Bruselu a především by se nemusela účastnit neefektivních ekonomických pomocí zemím, které měly dávno zkrachovat.
 • \r\\r\r
 • ČR si bude moci opět chránit trh před dovozem ze zemí, které nedodržují základní pravidla a dotují vývozní ceny svých výrobků
 • \r\\r\r
 • Opět zavedeme tradiční výrobky a zvyky, které nám Brusel zakázal
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Český Parlament má právo vypsat referendum o vystoupení České republiky z EU.

\r

\\r

\r

Ve všeobecném lidovém referendu bude mít každý právo se rozhodnou zda vystoupit z EU nebo zůstat.

\r

\\r

\r

Vystoupením naší vlasti z EU můžeme zastavit dalšímu poklesu životní úrovně občanů. EU je vnímána obyvateli jako diktátorské a centralistické uskupení, které oslabuje svými nařízeními ekonomiky států.

\r

\\r

\r

Chceme silnou Českou republiku v Evropě svobodných národů.

\r

\\r

\r

Chceme aby Evropa fungovala na bázi ekonomické spolupráce svrchovaných a nezávislých evropských států

\r

\\r

\r

Chceme si chránit vlastní tradiční způsob života

\r

\\r

\r

Chceme aby se zvyšovala životní úroveň obyvatel ČR

\r

\\r

\r

Pozn.:

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána:
 • \r\\r\r
 • Prezidentu České republiky
 • \r\\r\r
 • Parlamentu České republiky
 • \r\\r\r
 • Senátu České republiky
 • \r\\r\r
 • Europoslancům České republiky
 • \r\\r\r
 • Europoslancům všech členských států Evropské unie
 • \r\\r\r
 • Evropskému petičnímu výboru
 • \r\\r

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity výhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních údajů.
 • \r\\r

\r

\\r

\r

 Petiční výbor ve složení

\r

\\r\\r

\r

  \r
 • Jiří Janeček, předseda OK strany, Zimákova 458, Praha 4, 149 00
 • \r

\r

\\r

\r

  \r
 • Vítězslav Bílek, Šalounova 1934, Praha 4, 149 00
 • \r

\r

\\r

\r

  \r
 • Martin Strnad, místopředseda OK strany, Lánu u Dašic 7, Pardubice, 530 02
 • \r

\r

\\r\\r

\r

Petici zasílejte, prosím, na adresu: OK strana, Zimákova 2355, 149 00 Praha 4.

\r

\\r

\r

http://okstrana.cz/peticeeu

\r

\\r

\r

 

\r

\\r

\r

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

\r

\\r

\r

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. – dále viz příloha)

\r

\\r

\r

 

\r

\\r

\r

Příloha – Listina základních práv a svobod

\r

\\r

\r

ZÁKON 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

\r

\\r

\r

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

\r

\\r

\r

Úvodní ustanovení

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 1
 • \r\\r

\r

\\r

\r

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen „petice“).

\r

\\r

\r

(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

\r

\\r

\r

(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

\r

\\r

\r

(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 2
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 3
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Petiční výbor

\r

\\r

\r

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.

\r

\\r

\r

(2) Petiční výbor není právnickou osobou.

\r

\\r

\r

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 4
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Shromažďování podpisů pod petici

\r

\\r

\r

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

\r

\\r

\r

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

\r

\\r

\r

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

\r

\\r

\r

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 5
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Podání a vyřízení petice

\r

\\r

\r

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

\r

\\r

\r

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

\r

\\r

\r

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 6
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu shromažďovacím (viz níže) s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
——————————————————————
1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

\r

\\r

\r

Společná ustanovení

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 7
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 8
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 9
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

\r

\\r

\r

  \\r\r
 • 10
 • \r\\r

\r

\\r

\r

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

\r

\\r

\r

 

\r

\\r

\r

Článek 227 ze Smlouvy o fungování EU

\r

\\r

\r

 

\r

\\r

\r

(bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

\r

\\r

\r

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká.


Datum: 18.06.2015 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired