Jednej.cz - Petice: PETICE NA PODPORU SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ NA JIŽNÍM MĚSTĚ

Podpisy:
12 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: MČ Praha 11
Podporuje:


Text petice:

My, níže podepsaní obyvatelé Jižního Města, požadujeme po Zastupitelstvu MČ Praha 11 vzešlého z komunálních voleb v říjnu 2014, aby  napravilo křivdy při rozdávání finančních prostředků v grantovém a dotačním řízení na činnost  sportovních klubů na Jižním Městě.

 

 Svými podpisy sdělujeme  svoji vůli zastupitelům MČ Prahy 11, aby opětovně projednala dotační programy pro sportovní kluby Jižního Města pro rok 2015. Žádáme vás, abyste potlačili vlastní ega, abyste spolkli svou pýchu, nenávist a uvědomili si, že naše děti jsou i vaše děti.

Odůvodnění:

 

FK Dukla JM vyzývá všechny hráče, hráčky, rodiče, sportovce z jiných klubů, všechny naše příznivce a přátele ale i všechny slušné lidi z JM aby se připojili k naší petici proti současné radě Mč Prahy 11, která povýšila politiku nad zájem vlastních dětí. Vyzýváme Vás, abyste přestali prosazovat jeden sportovní klub na úkor jiného jenom proto, že jeho vedení nesdílí vaše politické názory. Bezhlavě prosazujete kluby, které stály v komunálních volbách za Vámi a kupujete si dále jejich přízeň jednostranným, nespravedlivým rozdáváním finančních prostředků v grantových řízeních, jako odměnu za jejich podporu a loajalitu. Zatím co těm oblíbeným dáváte statisíce a hodláte jim přidělovat další finanční prostředky, našim dětem se vysmíváte tím, že jim na jejich činnost nedáváte skoro nic a ještě jim vyhrožujete výpovědí z areálů Mikulovka a Schulhoffova, kde naše děti trénují.

Jestli je toto ona slušnost, spravedlnost, transparentnost a podpora, kterou jste před volbami slibovali, tak to nás čekají opravdu těžké časy.

Žádáme vás, abyste potlačili vlastní ega, abyste spolkli svou pýchu, nenávist a uvědomili si, že naše děti jsou i vaše děti. Je vaše povinností vytvořit malým dětem podmínky pro to, aby mohly začít sportovat a v budoucnu se tak zařadili do fungující společnosti.

Náš klub dal šanci sportovat zatím cca 250 malým dětem, které jsou u nás šťastné a dalších cca 200 navštěvujeme přímo v mateřských školách každý den v týdnu už téměř 4 roky ZDARMA.

Přestaňte ničit, škodit a likvidovat a začněte podporovat, chválit a pomáhat.

Když už pro vás není odměnou smích a štěstí malých dětí, měli byste se tak chovat už proto, že za to berete plat.

Chci, abyste věděli, že si to nenecháme líbit, že nás nikdy nepoložíte, každý váš výpad, nás posílí, semkne, každá nepravost nám dá novou sílu se vzepřít a vzbudí vždy vlnu solidarity u našich rodičů a přátel tak, jako tomu bylo i po vašem nespravedlivém rozdělení grantů.

 

 

Petiční výbor ve složení

 

 • Petr Sýkora, Brandlova 1383, Praha 4, Chodov, 149 00
 • Ing. Tomáš Novotný, Mikulova 1755/1a, Praha 4, 149 00
 •  

  Podepsané archy posílejte na adresu: Petr Sýkora, Brandlova 1383, Praha 4, Chodov, 149 00

   

   

  Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

  kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. - dále viz příloha)

  Pozn.:

  1)    Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána:

  -      Prezidentu České republiky

  -      Parlamentu České republiky

  -      Senátu České republiky

  -      Europoslancům České republiky

  -      Europoslancům všech členských států Evropské unie

  -      Evropskému petičnímu výboru

   

   

  2)   Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity výhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních údajů.

    

  Příloha - Listina základních práv a svobod

  ZÁKON 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

  Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

  Úvodní ustanovení

  § 1

  (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

  (2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

  (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

  (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

  § 2

  Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

  § 3

  Petiční výbor

  (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.

  (2) Petiční výbor není právnickou osobou.

  (3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

  § 4

  Shromažďování podpisů pod petici

  (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

  (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

  (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

  (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

  § 5

  Podání a vyřízení petice

  (1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

  (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

  (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

  § 6

  Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu shromažďovacím (viz níže) s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
  ------------------------------------------------------------------
  1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

  Společná ustanovení

  § 7

  Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.

  § 8

  Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena.

  § 9

  Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

  § 10

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

   

  Článek 227 ze Smlouvy o fungování EU

   

  (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

  Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem

  v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo

  osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se

  jich přímo dotýká.


  Datum: 18.06.2015 | Kategorie: Politika | Kraj: Praha | Nahlásit petici

  Podepsat tuto petici

  Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
  předána žádné třetí straně.

  Komentáře