Podmínky užívání
Kodex diskutéra na serveru Jednej.cz

Vložením příspěvku do diskuze, komentářů pod jednotlivými peticemi, demonstracemi nebo články se autor příspěvku zavazuje k dodržování Kodexu diskutéra na serveru Jednej.cz (dále jen “Kodex”). Kodex upravuje vztahy mezi diskutérem a provozovatelem webu Jednej.cz. Dále Kodex upravuje sankce za jeho porušení.

Definice pojmů

Provozovatel - společnost OUR MEDIA a.s.
Diskutér - autor příspěvků v diskuzi.
Diskuze - prostor pod článkem, peticí nebo demonstrací nebo samostatné vlákno sloužící k vyjadřování názorů diskutérů.

Pravidla diskuze

 1. Diskuze slouží k výměně názorů na různá témata, případně jako doplnění těchto témat.
 2. Je přísně zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoli způsobem porušují platné zákony České republiky.
 3. Urážky, pomluvy nebo vyhrožování násilím je přísně zakázáno. Stejně tak obscénní nebo vulgární příspěvky.
 4. Podněcování nenávisti k jednotlivcům nebo skupinám osob je přísně zakázáno a může být postihováno dle platných zákonů České republiky.
 5. Šíření reklamy a spamu je zakázáno, stejně tak jako příspěvky nevztahující se k předmětu diskuze.
 6. Odkazy na stránky s nelegálním obsahem jsou přísně zakázány.
 7. Tapetování, tzn. opakované vkládání stejných příspěvků, není povoleno.
 8. Zveřejňování osobních údajů jiných osob je přísně zakázáno.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zasahovat do diskuzí a příspěvky podle vlastního uvážení mazat.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za příspěvky porušující zákony České republiky. Odpovědnost za své příspěvky nese vždy diskutér.

Sankce za porušení Kodexu

V případě porušení Kodexu má Provozovatel právo:

 1. Smazat příspěvek, který porušil Kodex bez předchozího upozornění.
 2. Nahlásit podezření trestného činu příslušným státním orgánům.

Diskutéři a “náhubkový zákon”

Proslulý “náhubkový zákon”, který je v platnosti od 1. dubna 2009, se vtahuje i na Vás, diskutéry. Jeho porušením se vystavujete možné pokutě ve výši až 5 milionů korun nebo pětiletému pobytu ve vězení. Tento zákon zakazuje použití soudem nařízených odposlechů osob podezřelých ze spáchání trestného činu.

Diskutér může tento zákon porušit:

 1. neoprávněným zveřejněním informací z odposlechů;
 2. zveřejněním jakýchkoli identifikujících informací (včetně fotografií a ilustrací) osob, u nichž je byť jen důvodné podezření, že se staly obětí trestného činu.

Za obsah svého příspěvku jste odpovědní pouze a jen Vy, mějte, proto prosím na paměti, že případný postih hrozí přímo Vám.

Pokud provozovatel bude upozorněn nebo sám zjistí, že došlo k porušení tohoto zákona, bude postupovat podle Kodexu a příspěvek Vám smaže.

Ve Vašem vlastním zájmu Vám vřele doporučujeme sledovat aktuální znění tohoto zákona.

Aktuálnost textu

Poslední aktualizace textu: 30. prosince 2012


Pravidla pro zakládání petic

Definice pojmů

Provozovatel - společnost OUR MEDIA a.s.

Zákon

Tato pravidla se řídí zákonem č. 85/1990 Sb., O právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám se s tímto zákonem podrobně seznámit. Provozovatel neodpovídá za žádné porušení tohoto zákona. Za porušení zákona odpovídá tvůrce petice.

Níže naleznete stručný výpis zákona ve třech zásadních bodech:

 1. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
 2. Občan nebo petiční výbor můžou každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili.
 3. Musí být umožněno, aby se občan s obsahem petice před podpisem řádně seznámil.

V případě porušení Pravidel pro zakládání petic si Provozovatel vyhrazuje právo danou petici bez předchozího upozornění smazat nebo znepřístupnit veřejnosti.

To znamená, že petice mimo základní porušování práv a svobod občanů nesmí obsahovat lživé a smyšlené informace, neboť toto by mohlo být považováno za trestný čin pomluvy podle § 206 odst. 1 trestního zákona. V případě tohoto trestného činu postačuje existence nepřímého úmyslu podle § 4 písm. b) trestního zákona.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah petic vytvořených uživateli. Tvůrce petice nese za tuto petici plnou právní odpovědnost, včetně odpovědnosti za vložený audiovizuální obsah a případné porušení autorských práv podle Autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Nerelevantní obsah

Pokud petice za 48 hodin od jejího vzniku nezíská více než 3 podpisy (to je 4 a více podpisů), vyhrazuje si Provozovatel právo smazat petici jako nerelevantní obsah.

Právo smazat petici si Provozovatel rovněž vyhrazuje, pokud nabude dojmu, že text petice je v rozporu s dobrými mravy, zákony České republiky nebo posláním projektu Jednej.cz.

Úpravy petic

Po plnohodnotném vytvoření petice zapomoci formuláře "Založit petici" již není možné jakkoliv upravovat obsah této petice a to i ze strany provozovatele. Jediné možné změny jsou v gramatice a formátování textu, pokud tato změna žádným způsobem nemůže změnit obsah a význam petice. Tyto dovolené změny může provést pouze provozovatel a to buď z vlastního uvážení nebo na žádost autora petice. Provozovatel má vždy právo tuto změnu odmítnout provést.

Správnost podpisů

Provozovatel neodpovídá za správnost podpisů u jednotlivých petic. Pokud některý podpis zjevně není, dle uvážení provozovatele, regulérním podpisem žijící osoby, vyhrazuje si provozovatel právo takový podpis smazat.

Sankce za porušení Pravidel

V případě porušení Pravidel pro zakládání petic má Provozovatel právo:

 1. Smazat příspěvek, který porušil Pravidla pro vkládání petic nebo Kodex diskutéra bez předchozího upozornění.
 2. Nahlásit podezření trestného činu příslušným státním orgánům.

Aktuálnost textu

Poslední aktualizace textu: 28. května 2013


Pravidla pro zakládání demonstrací

Definice pojmů

Provozovatel - společnost OUR MEDIA a.s.

Zákon

Tato pravidla se řídí zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám se s tímto zákonem podrobně seznámit. Provozovatel neodpovídá za žádné porušení tohoto zákona. Za porušení zákona odpovídá tvůrce demonstrace.

Níže naleznete stručný výpis zásadních bodů tohoto zákona:

 1. Občané mají právo pokojně se shromažďovat.
 2. Za shromáždění se podle tohoto zákona považují též pouliční průvody a manifestace.
 3. Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 metrů od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory jednají.

V případě porušení Pravidel pro zakládání demonstrací si Provozovatel vyhrazuje nárok danou demonstraci bez předchozího upozornění vymazat nebo znepřístupnit veřejnosti.

Vložení demonstrace

Vložení demonstrace na www.jednej.cz není úřední oficiální ohlášení demonstrace. Provozovatel nenese zodpovědnost za úředně uznanou i neuznanou demonstraci, protestní akci nebo pochod, které budou ohlášeny v sekci demonstrace.

Sankce za porušení Pravidel

V případě porušení Pravidel pro zakládání demonstrací má Provozovatel právo:

 1. Smazat příspěvek, který porušil Pravidla pro zakládání demonstrací nebo Kodex bez předchozího upozornění.
 2. Nahlásit podezření trestného činu příslušným státním orgánům.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah demonstrací vytvořených uživateli. Tvůrce demonstrace nese za tuto vloženou demonstraci plnou právní odpovědnost, včetně odpovědnosti za vložený audiovizuální obsah a případné porušení autorských práv podle Autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Aktuálnost textu

Poslední aktualizace textu: 8. ledna 2013


Dodavatelé třetí strany včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na vašich webových stránkách na základě předchozích návštěv uživatelů. Díky souboru cookie DART může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou od používání souboru cookie DART odhlásit na odhlašovací stránce inzerce.

Od používání souborů cookie třetích stran se můžete odhlásit na odhlašovací stránce NAI (Network Advertising Initiative) na následující adrese:

www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp